WWW stránka Farnosti sv. Františka Assiského v Detve

Stránka o Kláštore

Kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve

Začiatky karmelitánskeho rádu siahajú do Svätej zeme, až k prorokovi Eliášovi, ktorý v samote hory Karmel hľadal Boha. Stal sa tak vzorom pustovníckeho života. Jeho slová : „Žije Pán, v ktorého službe stojím" (l Kŕ 17, l ) sú vzorom života v Božej prítomnosti, ktorý sa stal základným prvkom karmelitánskej špirituality.
V 11. - 12. storočí sa usídlili na hore Karmel pustovníci, ktorí si zvolili za Matku a patrónku Pannu Máriu. Tajomstvo jej života a spojenia s Kristom rád prijal za svoj ideál.
Svätá Terézia zvolila pre sestry čisto kontemplatívnu formu života, ktorej srdcom je dôverné priateľstvo s Kristom, osobný vzťah s Bohom.
Skrytým životom modlitby majú sestry slúžiť rozvoju Božieho kráľovstva :
  • adoráciou, chválou a vďakyvzdávaním Bohu príhovorom za Cirkev, za celý svet a za všetkých, ktorí to potrebujú v starostiach aj v radostiach
  • modlitbou za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru
  • svedectvom o existencii živého Boha, ktorý býva uprostred nás
V 13. storočí museli mnísi kvôli silnejúcim útokom mohamedánov opustiť Svätú zem a presťahovali sa do Európy. V 16. storočí dvaja veľkí španielski mystici -sv. Terézia od Ježiša (z Avily) a sv. Ján od Kríža - reformovali Karmel. Bol to návrat k prvotnej charizme: k ideálu pustovníckeho života, k mlčaniu, k úplnému zdržiavaniu sa mäsa, k skrytému životu v klauzúre, k pravidelnej vnútornej modlitbe a k modlitbe v chóre, ako aj k prvkom komunitného života. Obidvaja, sv. Terézia a sv. Ján, nám odovzdali vo svojich spisoch dôležitú náuku o hlbšom spoločenstve s Bohom a ceste vnútornej modlitby.
Apoštolát, ktorému sa majú venovať bosé karmelitánky, je výlučne apoštolát modlitby a obety.
„Ja sama som o to nikdy neprestala prosiť, napriek mojej veľkej úbohosti: ide o Božiu slávu a o dobro jeho Cirkvi, tam smerujú všetky moje túžby."
sv. Terézia od Ježiša
„Chcela by som, aby nikto nebol zatratený. Sestry moje, spoločne so mnou proste Boha o túto milosť. On vás zhromaždil kvôli tomu: toto je vaše povolanie, toto je vaša úloha a vaša túžba, kvôli tomu máte prelievať slzy a za toto sa modliť."
sv. Terézia od Ježiša
Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života: slávenie Eucharistie
  • 2 hodiny vnútornej modlitby spoločná liturgia hodín v chóre práca v dielňach, v domácnosti a v záhrade prísna klauzúra
  • jednoduchosť v zariadení celého kláštora mlčanie a samota počas dňa
  • ale tiež 2 hodiny (po obede a po večeri) spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.
V priebehu stáročí boli duchom Karmelu formovaní mnohí svätí. Pre našu súčasnosť sú najznámejšie osobnosti z posledných dvoch storočí: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein), blahoslavená Alžbeta od Najsv. Trojice (z Dijonu) a iní. Roku 1206 vykonal František púť do Ríma, kde sa zamiešal v žobráckom šate medzi žobrákov a žobral. V bazilike sv. Petra vhodil do pokladnice všetky svoje peniaze, aby zahanbil pútnikov, čo tam dávali málo. Prečo to nedal chudobným? To je tajomstvo jeho osobnosti.
Prvý kláštor bosých karmelitánok na Slovensku bol založený v júni 1995 v Košiciach. Pán Boh ho obdaril mnohými povolaniami, takže po niekoľkých rokoch počet sestier prekročil hranicu 21, stanovenú konštitúciami. Aby mohli byť prijímané ďalšie kandidátky, postupne sa začalo pripravovať založenie ďalšieho kláštora. 28. júla 2007 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne posvätil kaplnku a kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve. Založiť nový kláštor prichádza z Košíc 11 sestier.