Ružencový mesiac október

Ilustračný obrázok - modlenie ruženca

Prežívame mariánsky mesiac október. Tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
  1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov
  2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
  3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v našej farnosti pozývame v Kostole sv. Františka Assiského, každý deň o 16.55 hod. pred večernou svätou omšou. Povzbudzujeme všetkých k modlitbe ruženca aj vo svojich rodinách.

Slávnosť patróna našej farnosti a kostola

Svätý František z Assisi

V nedeľu 3. októbra 2021 pri svätej omši o 10.30 hod. oslávime patróna našej farnosti a kostola, sv. Františka Assiského. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude detviansky rodák dp. Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa.

Srdečne pozývame

Prihlasovanie na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania

Namaľovaná holubica na červenom pozadí

Oznamujeme mladým ľuďom z našej farnosti, že sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania.

Prihlásiť sa môžu študenti prvého ročníka strednej školy a starší.

Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii kostola a vyplnenú ju osobne doručia na farský úrad najneskôr do 20. septembra 2021.

Prihlášky odovzdané po tomto termíne nebudú akceptované.

Slávnosť Povýšenia Svätého kríža na Kalvárii v nedeľu 12.9.

Kalvária v Detve

V nedeľu 12. septembra 2021 bude z príležitosti sviatku Povýšenia Svätého kríža slávnostná svätá omša o 10.30 hod. na Kalvárii.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Pavol Pečko, farár v Sučanoch.

Pred svätou omšou bude o 9.30 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorá začne pri hlavnom kríži na cintoríne. Z tohto dôvodu nedeľná svätá omša o 9.00 hod. vo farskej záhrade nebude.

Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť, podľa možností aj v krojovanom oblečení.