Púť ku krížu na Petrovom vrchu

Z príležitosti Roku rodiny pozývame rodiny, ale aj jednotlivcov našej farnosti na púť ku krížu na Petrovom vrchu, ktorý sa nachádza na rozhraní Piešťa I. a Stožku.

V prípade priaznivého počasia sa púť uskutoční v nedeľu 29. mája 2022 so začiatkom o 14.00 hod. od kultúrneho domu v Piešti.

Pri kríži na Petrovom vrchu bude o 15.00 hod. slávená svätá omša, ktorá bude obetovaná za rodiny farnosti.

Ilustračný obrázok. Socha Panny Márie Fatimskej.

Prosebné dni o dobrú úrodu

Nová úroda.

Nasledujúce tri dni (pondelok 23.5., utorok 24.5., streda 25.5.) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby o úrodu. Záväzný je iba jeden deň.

Dennou súčasťou našich modlitieb by mali byť aj prosby o dážď a dobrú úrodu, pretože sami si jednoducho nevystačíme a následkom veľkého sucha môže byť aj bieda v „sýpkach“, ďalšie zdražovanie potravín, chudoba...

Modlitba

Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v povetrí, aj krkavcovv pri potoku, odievaš ľalie na poli a dávaš rásť rastlinám. Dávaš dážď i slnko v pravý čas. Prijmi pod svoju milostivú ochranu naše siatiny, polia, lúky, vinice i záhrady, ktoré nám sľubujú hojné požehnania.

Odvráť každú skazu od našich polí, daj nám dážď i slnko v pravý čas. Ochraňuj naše polia, lúky, vinice od škodlivej búrky a krupobitia a dožič, aby sme požehanie, ktoré nám už teraz preukazuješ, neporušené pozvážali do svojich stodôl.

Prosíme Ťa, Pane, vylej svoje požehnanie na svoj ľud, aby naša zem z Tvojej dobrotivosti vydala svoje plodiny a my aby sme ich požívali na chválu a úctu Tvojho svätého mena. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Mariánsky mesiac máj

Ilustračný obrázok. Socha Panny Márie Fatimskej.

Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone roku 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a bl. Pius IX., obdarúvali májové pobožnosti odpustkami.

Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich veľkonočných dní, sa májové pobožnosti majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve a na turíčnej udalosti, ktorá otvára cestu Cirkvi. Cestu, ktorú ona, keď sa stala účastnou novosti Vzkrieseného, prekonáva pod vedením Ducha Svätého.

Počas tohto mesiaca sa vo farskom Kostole sv. Františka z Assisi modlievame o 16.50 hod. pred večernou svätou omšou posvätný ruženec a litánie k Panne Márii. Pozývame Vás k spoločnej, ale aj súkromnej modlitbe.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.

V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. K rozvoju tejto praxe Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule vydal modlitebnú pomôcku, brožúru

Poď a nasleduj ma.

Sú v nej predovšetkým modlitby, ktoré sa dajú použiť v tomto týždni, ale určite sa dajú použiť aj v iné dni.

Ilustračný obrázok. Okno s vitrážou v ktorom je zobrazený ježiš s baránkom na rukách.